Z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zwolnione są umowy przenoszące własność gruntów, pod warunkiem że: w chwili dokonania czynności nabyte nieruchomości stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy. Adresatami zwolnienia miały być osoby tworzące lub powiększające gospodarstwa rolne. W praktyce korzystają z niego nabywcy, przeznaczający grunty na cele inwestycyjne. Do problemu odniosło się MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14289/10).

Przyznało, że z przepisów nie wynika, aby warunkiem zwolnienia z PCC było rolnicze wykorzystywanie gruntów przez nabywcę. Przesłanką formalną uznania określonych nieruchomości za gospodarstwo rolne jest ich zakwalifikowanie w ewidencji gruntów i budynków, jednak wpisy w ewidencji nie są aktualizowane na bieżąco.

W celu eliminacji nadużywania zwolnienia rząd opracował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zmienia on m.in. art. 1 ustawy o podatku rolnym. W konsekwencji tych zmian grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne nie będą wchodziły w skład gospodarstwa rolnego, a tym samym ich przeniesienie będzie objęte PCC.