Zdarza się, że oddajemy w dzierżawę grunt będący naszą własnością. Dzierżawca za naszym przyzwoleniem buduje na tym gruncie budynek. Wydawać by się mogło, że to dzierżawca, jako podmiot, który włada budynkiem oraz poniósł nakłady na jego wykonanie, zobowiązany będzie płacić od niego podatek od nieruchomości.

Jak podkreśla Daniel Grędecki, konsultant w TPA Horwath Sztuba Kaczmarek, w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości są zasadniczo właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych. Pojęcie nieruchomości nie zostało zdefiniowane. Przyjmuje się zatem, że ustawodawca odnosi się do definicji zawartej w kodeksie cywilnym.

– Nieruchomościami są więc części powierzchni ziemskiej będące odrębnym przedmiotem własności (grunty), jak też budynki trwale związane z gruntem lub części tych budynków. Dodatkowo, w myśl zasady to, co stoi na gruncie, przypada właścicielowi gruntu, budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem w znaczeniu prawnym dzielą los gruntu – tłumaczy Daniel Grędecki.

Dodaje, że zasadą jest, że podatek od obiektów (budynków) stanowiących część składową gruntu płaci właściciel gruntu, na którym znajdują się te obiekty, co potwierdził m.in. NSA w wyroku z 21 maja 2008 r. Jeżeli natomiast nie stanowią one części składowej gruntu, podatnikiem jest ich właściciel. Jak podkreśla ekspert, od tej zasady istnieje wyjątek w odniesieniu do obiektów budowlanych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku posiadania obiektów państwowych lub komunalnych podatnikiem jest ich posiadacz (nawet bez tytułu prawnego).

– W przypadku posiadania gruntów płaci on podatek od gruntu i od obiektów budowlanych stanowiących jego części składowe. Jeżeli posiada tylko obiekt budowlany niestanowiący części składowej gruntu, płaci podatek tylko od tego obiektu – podkreśla Daniel Grędecki.

Wskazuje również, że często spotykanym w praktyce przypadkiem jest umieszczanie tablic reklamowych na dzierżawionym gruncie. W przypadku budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (tablic trwale związanych z gruntem) podstawą opodatkowania jest ich wartość.

– Jednak niektóre tablice, zwłaszcza te świetlne, mogą przedstawiać dość wysoką wartość, warto zastanowić się, czy należny od nich podatek od nieruchomości nie będzie wyższy niż ustalony czynsz za wydzierżawienie gruntu pod postawienie takiej budowli – podsumowuje nasz ekspert z TPA Horwath Sztuba Kaczmarek.

19,81 zł od 1 mkw. wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków związanych z działalnością gospodarczą