Rodzic zachowuje prawo do ulgi prorodzinnej, gdy studiujące dorosłe dziecko przebywało na urlopie dziekańskim.
Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że student może uzyskać urlop od zajęć na uczelni w trybie i na zasadach określonych w regulaminie studiów. Jeżeli zatem student w czasie tzw. urlopu dziekańskiego zachowuje prawa studenta, to za okres, w którym na takim urlopie przebywał, rodzic zachowuje prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej.
Jak wyjaśnia Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ulga prorodzinna przysługuje m.in. na dzieci uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym lub innych przepisach regulujących system oświatowy w innym niż Polska kraju.
– Wskutek przerw w nauce osoba ucząca się nie traci statusu studenta, co wynika z art. 172 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym – potwierdza nasza rozmówczyni.
W regulaminach uczelni zwykle zapisane jest, że student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej. W trakcie urlopu dziekańskiego student ma także możliwość brania udziału w wybranych zajęciach.
Ulgę można odliczyć na studiujące dziecko, pod warunkiem że nie ma ono ukończonych 25 lat i w roku nie uzyskało dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych i ze zbycia papierów wartościowych w kwocie przekraczającej 3089 zł. Kwota ulgi wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc, w którym dziecko spełniało warunki do objęcia odliczeniem.
33 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok