Dochody dziecka z umowy zlecenia lub o dzieło, które zostały opodatkowane 18-proc. zryczałtowanym PIT, nie powodują utraty ulgi prorodzinnej.
Umowy zlecenia czy o dzieło mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Tego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ocenie prawa do ulgi prorodzinnej na uczące się, dorosłe dzieci (do 25 lat). Przypomnijmy, że rodzice skorzystają z ulgi, pod warunkiem że w roku podatkowym dziecko nie uzyska dochodów przekraczających kwotę 3089 zł. Do tego limitu wlicza się właśnie dochody opodatkowane według skali podatkowej (oprócz renty rodzinnej), a także dochody ze zbycia papierów wartościowych (art. 30b ustawy o PIT). Jednak dochody z umów cywilnoprawnych nie zawsze są opodatkowane według skali podatkowej, a w konsekwencji nie zawsze podlegają wliczaniu do limitu dopuszczalnych dochodów dzieci. Drobne umowy zlecenia czy o dzieło od 1 stycznia 2009 r. opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18 proc. Zryczałtowany podatek dochodowy występuje wtedy, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z jednym płatnikiem z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty 200 zł. Jeśli dochody z umowy, na podstawie której dziecko zarobkowało, opodatkowane były zryczałtowanym 18-proc. PIT, nie mają one wpływu na prawo rodzica do ulgi prorodzinnej.
Przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi przy zastosowaniu skali podatkowej. Podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (przychód równa się dochodowi). Oznacza to, że dochody te nie wpływają na progresję podatkową i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu dochodów dzieci w wysokości pozwalającej podatnikowi na skorzystanie z ulgi prorodzinnej.
Trzeba pamiętać, że podatek pobrany przez płatnika w wysokości 18 proc. przychodu jest podatkiem należnym. Jego ostateczne rozliczenie następuje w momencie poboru przez płatnika. W konsekwencji dziecko pełnoletnie, które w roku podatkowym uzyskiwało wyłącznie dochody z umów cywilnoprawnych opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie wykazuje ich w zeznaniu podatkowym.
54 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok