Aneks do umowy o systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie pozwala na skuteczne przedłużenie odliczenia podatkowego.
Osoby, które do końca 2001 roku podpisały z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową umowę systematycznego oszczędzania, zagwarantowały sobie prawo do odliczenia podatkowego. Limit ulgi, którą można odliczyć od podatku w 2009 roku, wynosił 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł.
Prawo do ulgi przysługuje do czasu zakończenia umowy. Przepisy regulujące zasady oszczędzania w kasie mieszkaniowej określają tylko minimalny okres gromadzenia środków, nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres oszczędzania może być dłuższy. Nie ma też zakazu przedłużania umowy, ale wymaga to zmiany umowy o kredyt kontraktowy. Niestety aneksowanie umowy nie powoduje przedłużenia prawa do korzystania z ulgi na kasę mieszkaniową. W przypadku przedłużenia okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy dla oceny dopuszczalności kontynuowania odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zasadnicze znaczenie ma data, w której dokonano zmiany.
Arkadiusz Gerwel, ekspert podatkowy z kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, podkreśla, że od 1 stycznia 2002 r. ustawodawca postanowił uchylić przepisy umożliwiające korzystanie z ulgi z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Niestety przepis przejściowy jasno wskazuje, że podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, kontynuacja ulgi przysługuje tylko do upływu terminu oszczędzania określonego przed 1 stycznia 2002 r.– Oznacza to, że przedłużenie okresu oszczędzania w wyniku zmiany umowy już od 1 stycznia 2002 r. skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia wpłat dokonywanych w trakcie wydłużonego okresu – mówi Arkadiusz Gerwel.
W ocenie eksperta samo wydłużenie okresu oszczędzania po granicznej dacie nie powoduje, że podatnik traci prawo do tej części wpłat związanych z okresem upływającym od 1 stycznia 2002 r., ale określonym przed tym dniem.
Inaczej mówiąc, podatnik, który nabył prawo do ulgi na kasę mieszkaniową, może korzystać z odliczenia do końca terminu oszczędzania, jaki został określony w pierwotnej umowie. Przedłużenie umowy po upływie tego terminu nie jest już premiowane odliczeniem, ale nie oznacza konieczności zwrotu ulgi.
44 dni zostały do rozliczenia PIT za 2009 rok