Czteromiesięczne terminy zwrotu VAT na materiały budowlane będą dotyczyły wniosków składanych po wejściu w życie nowych przepisów.
Cztery miesiące zamiast pół roku będą miały urzędy skarbowe na wydanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zwrotu osobom fizycznym VAT na materiały budowlane. Do czterech miesięcy skrócony został także termin zwrotu podatku osobom, których wnioski nie będą wymagały wydania decyzji (są to wnioski, których prawidłowość nie budzi wątpliwości). Sejm rozpatrzył senackie poprawki do nowelizacji ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która skraca terminy wypłat.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Ustaw. Nowe terminy zwrotu będą miały zastosowanie do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie ustawy.
Zwrot VAT przysługuje osobom fizycznym, które po 30 kwietnia 2004 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które VAT wzrósł z 7 proc. do 22 proc. Zwrot przysługuje bezterminowo, na postawie faktur wystawionych od 1 maja 2004 r.
Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.