Fiskus nie upomni się o odsetki za zwłokę, gdy od wszczęcia kontroli skarbowej do wydania decyzji upłynie pół roku.
Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która znosi odsetki od zaległości w przypadku przedłużającego się postępowania prowadzonego przez organy kontroli skarbowej.
Projekt autorstwa Komisji Przyjazne Państwo zakłada, że odsetki za zwłokę nie byłyby naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została podatnikowi doręczona w terminie 6 miesięcy od wszczęcia postępowania. Od tej zasady ma być wyjątek. Przepis o nienaliczaniu odsetek nie będzie miał zastosowania, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczyni się kontrolowany lub jego przedstawiciel, a także gdy opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.
Obecnie organy kontroli skarbowej nie ponoszą negatywnych konsekwencji przedłużających się postępowań. Zgodnie z obowiązującym art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej prowadzenie postępowania kontrolnego nie powoduje nienaliczania odsetek od zaległości podatkowych, z powodu wyłączenia stosowania art. 54 Ordynacji podatkowej.
Reklama
W trakcie drugiego czytania do projektu nie wniesiono poprawek. Będzie on głosowany na posiedzeniu Sejmu w tym tygodniu. Zmiana ma wejść w życie 1 lipca 2010 r.