Podatnik, który uzyskał w 2009 roku stratę ze sprzedaży akcji, nie może jej skompensować z zyskiem z lokaty bankowej.
Wczorajszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oznacza, że podatnicy nie mogą kompensować strat z akcji z przychodem (dochodem) z odsetek. Sąd uznał, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest pewna niespójność. Co prawda, przychody ze sprzedaży akcji oraz z odsetek od lokat należy zaliczyć do jednego źródła przychodów: kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, jednak istnieją różne regulacje dotyczące przychodów i kosztów w tych dwóch przypadkach. O ile przepisy pozwalają na uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży papierów wartościowych, o tyle odsetek nie można pomniejszyć o koszty. Zasada ta wynika wprost z art. 30a ust. 6 ustawy o PIT. Zdaniem sądu jest to jedna z przesłanek, która nie pozwala na skompensowanie strat z papierów wartościowych z odsetkami z lokat bankowych.
Kolejnym przepisem, który się temu sprzeciwia, jest – zdaniem WSA – art. 9 ust. 6 ustawy o PIT. Określa on, że o wysokość straty można obniżyć dochód uzyskany z tego samego źródła. Przepis ten wymienia m.in. straty z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, ale nie wymienia odsetek.