Zapłacony za granicą podatek można odliczyć od polskiego podatku dochodowego. Jeśli podatnik odzyska zagraniczny podatek, będzie musiał wykazać go przed fiskusem. Za nieujawnienie zwróconego podatku w zeznaniu grożą sankcje karne skarbowe.
Polski podatnik, który rozliczył zagraniczne dochody w Polsce, a następnie otrzymał zwrot podatku zapłaconego poza Polską, będzie musiał ten podatek wykazać przed polskim fiskusem. Zwrócony podatek powiększy podatek, który trzeba zapłacić w Polsce.
Sprawa dotyczy tych podatników, którzy zarabiali w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego. Z krajów unijnych są to np. Holandia, Belgia, Dania, Finlandia.
Metoda proporcjonalnego odliczenia, w dużym uproszczeniu, pozwala na odliczenie w polskim PIT podatku zapłaconego za granicą. Jeśli więc podatnik odliczył zagraniczny podatek w zeznaniu PIT, a następnie otrzymał jego zwrot, trzeba go doliczyć do podatku w zeznaniu za rok, w którym taki zwrot otrzymaliśmy.
Jeśli tego nie zrobimy, powstanie u nas zaległość podatkowa, którą trzeba będzie zapłacić wraz z należnymi odsetkami. Dodatkowo urząd skarbowy może ukarać nas sankcjami karnymi skarbowymi.

Ważna metoda

Osoba, która otrzymała zwrot podatku od zagranicznego fiskusa, jeżeli uprzednio rozliczała się z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek wykazania odpowiedniej jego części przed polskim fiskusem. Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, wyjaśnia, że chodzi tu o tę część, która jest równa kwocie, jaka obniżyła w Polsce podatek do zapłaty w rozliczeniu za rok, za który podatek ten został podatnikowi zwrócony.
– Obowiązek ten dotyczy osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, natomiast nie odnosi się do podatników, którzy rozliczali się w Polsce metodą wyłączenia z progresją – podkreśla ekspert.
Zastrzega jednak, że zwrócony podatek nie jest dochodem podatnika, ale kwotą podatku zwróconego. Wynika z tego, że kwoty tej nie można doliczyć do sumy dochodów z pracy i następnie opodatkować, ale właśnie należy ją – w odpowiedniej części – oddać fiskusowi.Podatek w zeznaniu

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) – jak tłumaczy nam Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers – jeśli w zeznaniu za 2008 rok odliczyliśmy podatek zapłacony za granicą, a następnie w 2009 roku otrzymaliśmy zwrot całości lub części podatku zagranicznego, powinniśmy w zeznaniu za rok 2009 dodać zwrócone kwoty do podatku polskiego.
Również ona podkreśla, że będzie to miało znaczenie, jedynie gdy otrzymujemy zwrot z kraju, z którym metoda unikania podwójnego opodatkowania to proporcjonalne odliczenie. Joanna Narkiewicz-Tarłowska przypomina, że w przypadku umowy przewidującej do rozliczeń metodę wyłączenia z progresją dochód z pracy wykonywanej za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce i jedynie wzięty pod uwagę przy ustalaniu tzw. efektywnej stopy procentowej mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce (jeśli takie posiadamy). Wysokość podatku zapłaconego za granicą nie ma wpływu na rozliczenia podatkowe w Polsce. W związku z tym otrzymanie zwrotu tego podatku nie będzie miało wpływu na rozliczenia z polskim fiskusem. Natomiast w przypadku otrzymania zwrotu podatku z kraju, z którym obowiązuje niekorzystna metoda proporcjonalnego odliczenia, zwrócony podatek, który wcześniej odliczyliśmy od podatku należnego w Polsce w ramach tej metody, należy doliczyć do podatku w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymaliśmy zwrot.
– Nie dokonujemy w takiej sytuacji korekty wcześniejszego zeznania, tylko dopłacamy ten podatek wraz z zeznaniem za rok, w którym nastąpił zwrot – podpowiada Joanna Narkiewicz-Tarłowska.
Także Joanna Aleksiejczuk, konsultant w MDDP Doradztwo Podatkowe, podkreśla, że zwrócony podatek zagraniczny wykażemy w polskim PIT tylko wtedy, gdy we wcześniejszych rozliczeniach pomniejszył on polski podatek. Co istotne, zwrotu zagranicznego podatku nie należy rozpatrywać w kategoriach dochodu uzyskanego przez podatnika – zdarzenie to należy utożsamiać z nadpłaconym przez podatnika zobowiązaniem podatkowym, nie zaś z uzyskanym dochodem.
Przy okazji omawiania kwestii zwrotu zagranicznego podatku należy także pamiętać, iż podatnik, który zataił przed fiskusem fakt otrzymania zwrotu podatku z zagranicy i nie rozliczył go w polskim zeznaniu podatkowym, może się liczyć z karą finansową ze strony polskich urzędów skarbowych.

Odpowiedzialność karna

Jeżeli podatnik nie wykaże zwróconego podatku z zagranicy w polskiej deklaracji, to może dojść do powstania zaległości podatkowej. Michał Zdyb, partner podatkowy w ATAC Audytorzy i Partnerzy, tłumaczy, że będzie to skutkować obowiązkiem zapłaty odsetek za zwłokę. Brak rozliczenia w Polsce zwrotu zagranicznej nadpłaty podatku może spowodować również wystąpienie odpowiedzialności podatnika na gruncie przepisów karnych skarbowych. Najczęściej oznacza to ukaranie grzywną.