TRZY PYTANIA DO... ELŻBIETY CHOJNA-DUCH, wiceministra finansów - Została pani przewodniczącą Komisji Nadzoru Audytowego (KNA). Jakie główne cele będzie realizowała komisja?
– Polski system nadzoru realizujący wymogi Dyrektywy 2006/43/WE ma na celu wzmocnienie nadzoru publicznego nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, działalnością firm audytorskich oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR). Do kompetencji komisji należy też m.in. zatwierdzanie uchwał organów KIBR oraz rocznych planów kontroli dotyczących wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej. Będziemy czuwali także nad obligatoryjnym doskonaleniem zawodowym biegłych rewidentów oraz systemem zapewnienia jakości w firmach audytorskich i postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów.
● Jakie będą działania komisji w najbliższych miesiącach?
– Będziemy prowadzili merytoryczne działania kontrolne i nadzorcze dotyczące np. nieprawidłowości w czynnościach rewizji finansowej. Ponadto powinny do nas wpłynąć uchwały KIBR wymagające zatwierdzenia.
Rozpoczęliśmy także prace nad przepisami wykonawczymi do ustawy o biegłych rewidentach, które będą normowały zasady procedury kontroli zarówno w ramach kontroli planowych, czyli prowadzonych przez Krajową Komisję Nadzoru KIBR, jak i pozaplanowych, czyli prowadzonych przez KNA. Drugi projekt reguluje zasady postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rozporządzenia te powinny zostać wydane w ciągu najbliższych miesięcy.
● Czy powstanie KNA wpłynie na jakość usług biegłych rewidentów i firm audytorskich?
Celem działania KNA jest poprawa jakości wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i przeprowadzania przez firmy audytorskie badań sprawozdań finansowych. Dla biegłych rewidentów i firm audytorskich oznacza to zintensyfikowaną kontrolę ich pracy. W rezultacie z pewnością polepszy się jakość badań sprawozdań finansowych, a więc wzrośnie zaufanie do rynku finansowego.