Każdy podatnik, który w 2009 roku uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do złożenia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.

Zeznanie roczne należy złożyć na odpowiednim formularzu. W zakresie PIT za rok 2009 obowiązują druki: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Wybór druku

Wybór rodzaju formularza, na którym trzeba się rozliczyć za ubiegły rok, zależy od rodzaju osiągniętych dochodów. Rozliczając się z dochodów za ubiegły rok, trzeba pobrać z urzędu skarbowego lub strony internetowej aktualne formularze podatkowe. Co roku bowiem formularze są aktualizowane.

PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej; emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych); świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych; należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną; zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; stypendiów; przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej); przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych; świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym; należności z umowy aktywizacyjnej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów w rocznym zeznaniu PIT.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Załącznikach do zeznań
- Wpłacie podatku
- Celu zeznania
- NIP-ie podatnika