Na złożenie rocznego zeznania PIT zostało 2,5 miesiąca. Jest więc jeszcze trochę czasu, aby bez pośpiechu wypełnić deklarację. Warto robić to ostrożnie, aby nie popełnić błędu. Najczęściej mylimy się w obliczeniach, zapominamy o limitach odliczeń czy wypełnianiu załączników do zeznań. Często też nie podpisujemy deklaracji. Każda najmniejsza pomyłka spowoduje, że będziemy musieli jeszcze raz złożyć PIT i dodatkowo wyjaśnić, dlaczego korekta jest składana. Dziś przypominamy, o czym pamiętać, wypełniając zeznanie, aby ustrzec się pomyłek.
Każdy podatnik, który w 2009 roku uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest zobowiązany do złożenia we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.
Zeznanie roczne należy złożyć na odpowiednim formularzu. W zakresie PIT za rok 2009 obowiązują druki: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Wybór druku

Wybór rodzaju formularza, na którym trzeba się rozliczyć za ubiegły rok, zależy od rodzaju osiągniętych dochodów. Rozliczając się z dochodów za ubiegły rok, trzeba pobrać z urzędu skarbowego lub strony internetowej aktualne formularze podatkowe. Co roku bowiem formularze są aktualizowane.
PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej; emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych); świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych; należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną; zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego; stypendiów; przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej); przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych; świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym; należności z umowy aktywizacyjnej.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów w rocznym zeznaniu PIT.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się o:

- Załącznikach do zeznań
- Wpłacie podatku
- Celu zeznania
- NIP-ie podatnika