Organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku tylko na wniosek podatnika i tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Trzeba jednak wiedzieć, że odroczenie terminu płatności podatku może nastąpić jedynie przed jego końcowym upływem. Zatem jeśli podatnik chciałby, aby urząd odroczył mu termin płatności podatku, wniosek z tą prośbą musi złożyć przed upływem tego terminu. Przekladając tę zasadę na konkretny przykład, jeśli podatnik chciałby zapłacić PIT za 2009 rok np. do 30 czerwca 2010 r., wniosek o odroczenie terminu płatności powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego przed 30 kwietnia 2010 r., bo to ustawowo ostatni dzień na wpłatę podatku. Jednak wniosek najlepiej złożyć do 30 marca 2010 r., bo organ podatkowy na jego rozpatrzenie ma miesiąc.

Ważne powody

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; dalej Ordynacja podatkowa) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może, po pierwsze, odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty. Po drugie, odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, a także odraczać inne terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego, choć z pewnymi wyjątkami (patrz ramka). Zasadę tę stosuje się również do płatników lub inkasentów.

Jak wynika z przepisów, przesłanką zastosowania ulgi może być ważny interes podatnika lub interes publiczny. To do organu podatkowego należy rozstrzygnięcie, czy takie przesłanki w danym przypadku występują i czy przyznać podatnikowi ulgę. Muszą to być jednak ważne powody.

Nie można np. kosztem terminowości regulowania należności publicznoprawnych dokonywać zakupów w wysokości przekraczającej deklarowane dochody i pozbywać się majątku, z którego przynajmniej w części można zaspokoić swoje zobowiązania względem budżetu państwa. Na ten aspekt zwrócił uwagę WSA w Krakowie w wyroku z 23 września 2008 r. (sygn. akt I SA/Kr 729/08).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: PIT 2009: kto otrzyma odroczenie terminu płatności podatku.
W pełnej wersji artykułu przeczytasz o:
- Potrzebnym wniosku
- Uzasadnieniu prośby
- Decyzji fiskusa