Wprowadzenie ulgi w podatku od nieruchomości dla firm, które zawieszają działalność gospodarczą, musi się wiązać z rekompensatą dochodów dla gmin.
Ministerstwo Gospodarki zaproponowało zmiany korzystne dla firm, które zawieszają działalność gospodarczą. Dotyczą one ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która daje gminom podstawę do pobierania podatku od nieruchomości. Resort proponuje obniżyć stawki podatku od firm w okresie zawieszenia. Obecnie – bez względu na to, czy firma czynnie prowadzi działalność, czy ją zawiesza – musi płacić podatek od posiadanych nieruchomości według jednakowych stawek. To, co korzystne dla firm, nie jest jednak korzystne dla gmin.
Jak mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, Ministerstwo Gospodarki podejmuje inicjatywy mające korzystny wpływ na kondycję finansową firm, ale zmiany nie dotyczą podatków państwowych (CIT i VAT), ale podatków lokalnych.
Zdaniem naszego rozmówcy propozycja resortu dotycząca stawek podatku od nieruchomości dla firm zawieszających działalność to nonsens, bo podatek płaci się od posiadania nieruchomości, a nie od działalności gospodarczej. Andrzej Porawski przypomina, że w ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian, które uszczuplały dochody gmin i nikt nie pomyślał o rekompensacie dochodów dla samorządów.
Sytuacja ta może się zmienić. Wszystko za sprawą nowej ustawy o finansach publicznych. Wprowadziła ona zasadę (art. 50), zgodnie z którą przedstawiane rządowi projekty aktów prawnych, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, wymagają m.in. wskazania źródeł ich sfinansowania.Źródła finansowania muszą również zawierać projekty ustaw mające wpływ na dochody samorządów. Andrzej Porawski przyznaje, że w sytuacji, gdyby MG zrekompensowało utracone dochody gmin poprzez np. wprowadzenie subwencji lub zwiększone udziały w PIT, to wtedy gminy mogłyby się zgodzić na proponowaną ulgę dla firm.
Zdaniem dr. Mariusza Popławskiego z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku ulga w podatku od nieruchomości dla firm będzie właściwa, pod warunkiem że ustawodawca faktycznie wprowadzi dodatkowe środki dla gmin, które utracą dochody. Do tej pory – przypomina ekspert – wprowadzane były zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości, ale gminy nie otrzymywały z tego tytułu żadnej rekompensaty.
Ważne
Stawki podatku wobec firm, które zawieszają działalność, były obniżone w tym okresie 2-krotnie dla gruntów i 3-krotnie dla budynków lub ich części