Podatnik jest osobą niepełnosprawną. Ponosi wysokie wydatki na leki i materiały higieniczne, np. pieluchomajtki.

– Czy te wydatki mogę uwzględnić w rozliczeniu podatkowym – pyta pan Henryk z Kielc.

Jeśli podatnik będący osobą niepełnosprawną ponosi wydatki na zakup leków i lekarz specjalista stwierdza, że powinien je stosować (stale lub czasowo), to ma prawo odliczyć wydatki poniesione na ten cel w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Wysokość wydatków na zakup leków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Z kolei, odnosząc się do wydatków związanych z kosztami nabycia środków medycznych czy higienicznych, odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji.

Oznacza to, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne.

Nie wszystkie środki medyczne służące osobom niepełnosprawnym podlegają odliczeniu. Przykładowo zakup pieluchomajtek, niewątpliwie ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym, nie będzie podlegał odliczeniu od dochodu, gdyż nie można ich uznać za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).