Polega ona na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym.

Katalog wydatków, które można w PIT uwzględnić, zawiera ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na leki, na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne czy też remont mieszkania, który przystosowuje je do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Trzeba wiedzieć, że warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

● orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

● decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

● orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Pamiętaj

Większość wydatków rehabilitacyjnych, które podatnik uwzględnia w rocznym PIT, musi być udokumentowana. Specjalnej dokumentacji nie trzeba gromadzić m.in. za: dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne.