Rozmawiamy z MAŁGORZATĄ SOBOŃSKĄ, adwokatem, partnerem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy - Podatnicy, którzy chcą zminimalizować obowiązki administracyjne, powinni wybrać składanie elektroniczne deklaracji podsumowujących VAT-UE, zamiast ich wersji papierowych.
ROZMOWA
EWA MATYSZEWSKA
Jak od 1 stycznia 2010 r. zmienił się termin składania informacji podsumowujących w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?
MAŁGORZATA SOBOŃSKA*
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza bardzo istotną zmianę w zakresie terminów składania informacji podsumowujących VAT-UE. Do tej pory podatnik składał je na bazie kwartalnej – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Teraz informację podsumowującą trzeba będzie składać w rozliczeniu miesięcznym do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie WNT.
Czy to wpływa na zwiększenie obowiązków podatnika?
Tak. Począwszy od 2010 roku podatnicy, których dotyczy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE, będą składać w miesiącu dwa rodzaje deklaracji i to w dwóch różnych terminach: informację podsumowującą do 15., a deklarację VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Może to prowadzić do niezgodności danych ujętych w obu deklaracjach i konieczności regularnego korygowania informacji podsumowujących.
Kiedy powstaną niezgodności danych?
Wiadomo, że faktury zakupu (czy w tym przypadku dokumentujące WNT) docierają do podatników z opóźnieniem, mogą np. dotrzeć do podatnika w okresie pomiędzy złożeniem informacji podsumowującej a sporządzeniem deklaracji VAT-7. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał złożyć korektę informacji podsumowującej. I w rozliczeniu za taki miesiąc będzie musiał w efekcie złożyć nie dwa, lecz trzy rodzaje dokumentów w miejsce jednego (tj. deklaracji VAT-7) składanego do tej pory.Czy podatnik może ułatwić sobie składanie deklaracji?
Podatnik może zrezygnować z tradycyjnej formy składania informacji podsumowującej na rzecz formy elektronicznej (e-deklaracja). W przypadku wyboru tej formy termin dla złożenia informacji podsumowującej upływa tego samego dnia, co termin dla złożenia miesięcznej deklaracji VAT-7.
Co zrobić, aby złożyć swoją pierwszą e-deklarację?
E-deklarację można złożyć poprzez wypełnienie jej formularza zawieszonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www. e-deklaracja.gov.pl. Po wysłaniu wypełnionego formularza deklaracji podatnikowi przyznawany jest specjalny numer referencyjny generowany automatycznie przez system. Następnie w ciągu 24 godzin od wysłania deklaracji na tej samej stronie powinno pojawić się tzw. urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), które jest niezbędne dla uznania, że deklaracja została złożona skutecznie. Jeśli w ciągu doby UPO nie pojawi się na stronie internetowej, to znaczy, że deklaracja nie została zaakceptowana przez system.
Co to oznacza dla podatnika?
Brak wyświetlenia UPO przed upływem terminu do złożenia deklaracji może oznaczać niezachowanie tego terminu. Dlatego e-deklaracja musi być wypełniona starannie, a więc nie może zawierać żadnych, nawet drobnych błędów pisarskich (takich jak np. nadprogramowa spacja, zły format daty czy kropka zamiast przecinka użyta przy zapisie kwoty). Z uwagi na pojawianie się potwierdzenia odbioru deklaracji z dobowym opóźnieniem warto dla pewności wysłać starannie wypełniony formularz na dwa do trzech dni przed upływem terminu przewidzianego dla złożenia deklaracji.
Małgorzata Sobońska*
adwokat, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy