Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podpisie elektronicznym, w formie elektronicznej mogą być składane nie tylko rozmaite podania i wnioski, ale także np. deklaracje podatkowe. Dlatego od 1 lipca 2010 r. z Ordynacji podatkowej zostałby usunięty przepis, który powtarza rozwiązanie zawarte w ustawie o podpisie elektronicznym.

Założenia projektu nowelizacji dotyczą również zasad ustalania wysokości odsetek za zwłokę. Ma ona wynosić 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększone o 2 punkty procentowe. Nie może być jednak niższa niż 8 proc.

Zmianom mają też ulec zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Autor projektu nowelizacji, którym jest minister finansów, zaproponował rezygnację z możliwości udzielania takich ulg na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, gdy dotyczą one pomocy publicznej na szkolenia, zatrudnienie i pomoc regionalną. Byłoby to dopuszczalne tylko w szczególnych przypadkach, jako pomoc indywidualna przewidziana w odpowiednich programach rządowych lub samorządowych.

Propozycje zmian dotyczą również częstotliwości przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych lub likwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Informacje te mają być przekazywane dwa razy w miesiącu.

Rząd zaakceptował też propozycję przewidującą możliwość składania przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej korekt deklaracji i zwrotu nadpłat podatków należnych tej spółce. Byli wspólnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku w proporcjach odpowiednich do udziałów, jakie posiadali oni w spółce.