Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła wczoraj zmiany w ustawach podatkowych, nad którymi pracowała podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego. Do najważniejszych należy zmiana zasad wyboru ryczałtu ewidencjonowanego, w przypadku gdy wynajmujący rozpoczyna osiąganie przychodów w trakcie roku podatkowego. Oświadczenie o opodatkowaniu ryczałtem będzie można złożyć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu. Podatnicy, którzy pierwszy przychód z tytułu wynajmu uzyskają w grudniu, będą mogli złożyć oświadczenie do końca roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli podatnik rozpoczyna wynajem w trakcie roku i chce wybrać ryczałt, to oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania musi złożyć nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia pozwoli większej liczbie podatników na skorzystanie z uproszczonej formy opodatkowania umów najmu, dzierżawy i innych o podobnym charakterze.

Wśród przyjętych zmian znalazła się także propozycja zwiększenia limitu zwolnienia dla nieodpłatnych świadczeń otrzymanych w związku z promocją lub reklamą. Dotyczy to przekazywania przez przedsiębiorców materiałów promocyjnych lub reklamowych konkretnemu świadczeniobiorcy. Bez podatku będzie można jednorazowo otrzymać świadczenie do wysokości 200 zł. Obecnie limit ten wynosi 100 zł.

Przyjęcie projektów zmian przez Komisję oznacza, że będą one mogły trafić do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.