Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak rozliczać ryczałt od przychodów uzyskanych z umowy najmu. Podatnik otrzymywał czynsz za najem, a także opłaty za media, wodę, energię, gaz. Jednak zgodnie z zawartą umową do ponoszenia opłat dodatkowych zobowiązany był najemca.

Warszawska izba wyjaśniła, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie- oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (np. związany z lokalem czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2010 r. (nr IPPB1/415-2/10-2/EC).