INTERPRETACJA

Ustawa o rachunkowości określa terminy, w których spółki muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe. W przypadku firm, które tworzą jednostkowe sprawozdania finansowe na spełnienie tego obowiązku prawo bilansowe przewiduje sześć miesięcy od dnia bilansowego (na sporządzenie sprawozdania - trzy miesiące od dnia bilansowego). Wiele wątpliwości budzi sytuacja, gdy ostatni dzień przypada w sobotę lub niedzielę. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku ostatnim dniem terminu jest odpowiednio sobota lub niedziela czy termin ten przesuwa się na poniedziałek.

W odpowiedzi na pytanie GP, Ministerstwo Finansów podkreśla, że jednostki, które zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), muszą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe, na podstawie art. 53 ust. 1 tej ustawy, zobowiązane są do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający w terminie nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

Resort wyjaśnia, że w przepisie odwołano się do zdefiniowanego pojęcia dnia bilansowego, którym jest dzień sporządzenia przez jednostkę sprawozdania finansowego. Poddanie sprawozdania finansowego zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający powinno nastąpić najpóźniej tego dnia.

Zdaniem Ministerstwa oznacza to, że w sytuacji jednostki, która przyjęła za rok obrotowy rok kalendarzowy termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy upływa z końcem czerwca danego roku. Ustawodawca określił ten termin jako jednostronnie zamknięty, co oznacza, że nie ulega on przesunięciu.