Do 30 czerwca spółki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą zatwierdzić swoje sprawozdania jednostkowe. Taki obowiązek wynika z art. 53 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Jak twierdzi Janina Bielak, biegły rewident, prezes firmy audytorskiej CFI URBI, przed zatwierdzeniem sprawozdania odpowiedni organ (np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - zgromadzenie wspólników) powinien sprawdzić, czy wszyscy członkowie zarządu (kierownik jednostki) podpisali sprawozdanie. Przypomnijmy, że sprawozdanie sporządza się i podpisuje w terminie do trzech miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli tak się nie stało, warto poznać powód takiego stanu rzeczy.

- Ustawa o rachunkowości przewiduje, że odmowa podpisu sprawozdania wymaga pisemnego uzasadnienia, które należy dołączyć do sprawozdania - twierdzi nasza rozmówczyni. Dodaje również, że w takim uzasadnieniu mogą być podane informacje o nieprawidłowościach zachodzących w danym podmiocie.

Drugą ważną kwestią w tym zakresie jest podjęcie przez organ zatwierdzający uchwały w taki sposób, aby nie powstało pole do nadużyć. Janina Bielak podkreśla, że nie może być wątpliwości, jakie sprawozdanie zostało przyjęte. Z tego względu konieczne jest podanie w uchwale o zatwierdzeniu sprawozdania nie tylko okresu, którego dotyczy sprawozdanie, ale również sumy bilansowej oraz wyniku finansowego netto.

Po zatwierdzeniu sprawozdania kierownik jednostki ma obowiązek złożenia sprawozdania we właściwym rejestrze sądowym. Na dopełnienie tych czynności ma 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Należy również pamiętać, że w przypadku spółek, których raport roczny podlega badaniu przez biegłego rewidenta, w tym samym terminie sprawozdanie należy złożyć w Monitorze Polskim B.