JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Czy kwoty wynikające z dokonanych korekt faktur pomniejszających obrót obniżają podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc wystawienia faktury korygującej również w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta?

ODPOWIEDŹ IZBY

Podstawą opodatkowania VAT jest obrót stanowiący kwotę należną z tytułu sprzedaży pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Tak zdefiniowany obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczonych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi więc podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie odbiera zatem prawa podatnika do zmniejszenia kwoty obrotu, ale wprowadza formalny element kontrolny, pozwalający zsynchronizować obniżenie kwoty podatku należnego u sprzedawcy z obniżeniem kwoty podatku naliczonego u nabywcy. Przepisy nie określają, jaka ma być forma takiego potwierdzenia. Akceptowane przez ograny podatkowe będą zatem wszelkie formy potwierdzenia, z których wynika, że faktura korygująca dotarła do nabywcy.

W konsekwencji podatek wykazany w pierwotnej fakturze podlega rozliczeniu aż do momentu, gdy podatnik znajdzie się w posiadaniu dowodu, że skutecznie wprowadził do obiegu fakturę korygującą podatek, poprzez doręczenie jej klientowi. Obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę nie pozbawia sprzedawcy prawa do skorygowania podatku należnego. Niemniej jednak z samego art. 29 ust. 4 ustawy o VAT nie wynika nieograniczone prawo do zmniejszania obrotu o kwoty wynikające z wystawionych faktur. W przepisie tym mowa jest o kwotach wynikających z dokonanych korekt faktur, samo zaś wystawienie faktury korygującej nie jest równoznaczne z wprowadzeniem jej do obrotu. Jednoznaczne dokonanie korekty faktury następuje, gdy faktura korygująca dotrze do nabywcy.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 lutego 2008 r. (nr 1401/PV - II/4407/14-19/07/MZ)

OPINIA

ANDRZEJ POŚNIAK

doradca podatkowy w Kancelarii CMS Cameron McKenna

Przepisy regulujące kwestię korekty faktur VAT stanowią kwintesencję formalizmu. Taki formalizm, równolegle m.in. z kwestią opodatkowania nieodpłatnych świadczeń, stanowi niejako specjalność zakładu polskiego ustawodawcy. Oczywiście, trudno się dziwić, że urzędy i izby skarbowe wydają takie interpretacje prawa podatkowego, a nie inne. Uzasadnień dla takiej postawy jest wiele, choćby interes fiskalny Skarbu Państwa. Niemniej jednak zastanawia upór, z jakim polskie władze skarbowe wraz z ustawodawcą forsują utrzymanie istniejącego mechanizmu korygowania faktur. Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że omawiane regulacje są niezgodne z konstytucją, prawem wspólnotowym, zasadami prawidłowej legislacji, nieżyciowe i niesprawiedliwe. Takie poglądy wprost wynikają nie tylko ze stanowiska ekspertów, ale również z szerokiej gamy orzeczeń sądów administracyjnych, ETS, a nawet Trybunału Konstytucyjnego, już nie wspominając o głosach samych podatników. W mojej ocenie, przy odrobinie dobrej woli udałoby się wypracować mniej uciążliwy, a jednocześnie równie bezpieczny dla Skarbu Państwa mechanizm korekty faktur VAT.