JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

W październiku 2007 r. podatnik został powołany przez Komisję Europejską jako ekspert do recenzji projektów badawczych (grantów) w ramach 7 Programu Ramowego - podprogram PEOPLE - M. Za pracę tę otrzymał ostatnio wynagrodzenie w kwocie 3375 euro. Czy od uzyskanego za pracę dla Komisji Europejskiej dochodu podatnik będzie musiał zapłacić podatek w Polsce przy rozliczaniu dochodów za rok 2008?

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT wolne od podatku są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r. z późn. zm.). W myśl art. 1 tego rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Stosownie do art. 2 rozporządzenia opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego. Zgodnie z art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 30 kwietnia 2004 r. nr 90, poz. 864/4) urzędnicy i inni pracownicy Wspólnot objęci są podatkiem na rzecz Wspólnot od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Wspólnoty, zgodnie z warunkami i procedurą określoną przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnoty. W omawianym przypadku podatnik został powołany przez Komisję Europejską jako ekspert do recenzji projektów badawczych (grantów) w ramach 7 Programu Ramowego - podprogram PEOPLE - M. Za pracę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 3375 euro.

Jeżeli do wynagrodzenia podatnika mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r. z późn. zm.), to wynagrodzenie takie spełnia warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Jeżeli natomiast do otrzymanego dochodu nie mają zastosowania przepisy powołanego rozporządzenia, dochód ten będzie podlegał wykazaniu w zeznaniu rocznym jako dochód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT i opodatkowaniu wraz z innymi uzyskanymi w roku podatkowym dochodami według skali.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 września 2008 r. (nr IBPB2/415-1078/08/BJ - KAN-5822/06/08)