Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy podatnik ma prawo skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn. W analizowanym przypadku podatniczka nabyła w drodze spadku po zmarłym w 1999 roku mężu nieruchomość lokalową. W tym lokalu podatniczka jest zameldowana i zamieszkuje od lat 60. Zamierza sprzedać tę nieruchomość w 2010 roku.

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn polega na zwolnieniu bliskich spadkodawcy lub darczyńcy od obciążeń podatkowych z tytułu nabycia nieruchomości mieszkaniowej, gdy nie dysponują innym mieszkaniem czy domem i będą zamieszkiwać w uzyskanej nieruchomości przez pięć lat.

Utrata ulgi mieszkaniowej nie nastąpi przy zbyciu udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbyciu budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione zmianą warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Podatniczka, składając zeznanie o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, gdy mieszkała w nabytej nieruchomości przez pięć lat od dnia złożenia zeznania podatkowego. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego w 2010 roku podatniczka nie utraci prawa do ulgi, gdy spełni przesłanki zawarte w art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2009 r. (nr IPPB2/436-366/09-2/AF).