Na uczniów i maturzystów kontynuujących naukę w szkole lub na studiach ulga prorodzinna przysługuje za 12 miesięcy.
Rodzice zeszłorocznych absolwentów szkół średnich, którzy od października 2009 r. rozpoczęli studia mogą odliczyć ulgę prorodzinną za cały rok podatkowy. Ministerstwo Finansów (MF) w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło wątpliwości związane z odliczaniem ulgi na absolwentów kontynuujących naukę.
Od zeznań za 2009 r. ulga na dzieci do ukończenia przez nie 25 lat przysługuje za każdy miesiąc nauki. Pojawiło się pytanie, co z uczniami, którzy w jednym roku kończą szkołę i podejmują dalszą naukę. Jak poinformowało MF osoba, która zamierza kontynuować naukę, z chwilą ukończenia szkoły nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. Osoby, które formalnie kończą szkołę, a następnie podejmują naukę z początkiem roku szkolnego w innej szkole lub z początkiem roku akademickiego w szkole wyższej, należy traktować jako osoby uczące się w rozumieniu ustawy o PIT. Zwykle decyzja o zaprzestaniu dalszej nauki zapada, gdy zamykane są procesy rekrutacyjne do szkół i szkół wyższych, tj. we wrześniu. Stąd uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do tego czasu są traktowani jako osoby uczące się.
W związku z tym w przypadku uczniów kontynuujących naukę w szkole ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego. Ulgę za 12 miesięcy odliczy także rodzic maturzysty, który dostał się na studia. Jeżeli maturzysta nie kontynuuje nauki, ulga na niego przysługuje także za miesiące wakacyjne. W przypadku studentów kształcących się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie) ulga należy się za cały rok, gdy student po zdaniu egzaminu został zakwalifikowany na studia magisterskie.
Jeżeli studia nie są kontynuowane lub występuje przerwa (student nie od razu podejmuje kolejny etap studiów), to ulga przysługuje tylko za miesiące nauki włącznie z miesiącem, w którym został złożony egzamin dyplomowy.