Ulgę na dzieci pełnoletnie podatnicy odliczają w związku z obciążających ich obowiązkiem alimentacyjnym. Obowiązek ten ciąży na rodzicach do czasu, aż dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Jednocześnie na takie dziecko można odliczać od podatku ulgę prorodzinną. Sytuacja zmienia się, gdy wstępuje ono w związek małżeński. Często zdarza się, że jest nadal na utrzymaniu rodziców, w szczególności gdy jeszcze się uczy. Niestety ulga w PIT częściowo przepada.

– Przepisy podatkowe wyłączają możliwość odliczania od podatku kwoty ulgi na dzieci od miesiąca, w którym zawarło ono związek małżeński, mimo że obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach aż do momentu usamodzielnienia się dzieci – mówi Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner.

Ekspert zwraca uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, zgodnie z art. 133 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się ze stosownymi obowiązkami nie tylko w sferze etycznej, ale również prawnej.

– Decyzja dziecka o zawarciu związku małżeńskiego powinna być skorelowana z dążeniem do jego usamodzielnienia się nawet w sytuacji, gdy dalej się uczy – mówi Krzysztof Biernacki.

Zdaniem eksperta stanowi to uzasadnienie dla wyłączenia przysługującej rodzicom takiego dziecka ulgi. Z drugiej strony, w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86) uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

– W tym ujęciu małżeństwo nie powinno wpływać na przysługujące rodzicom takiego dziecka prawo do ulgi podatkowej – uważa Krzysztof Biernacki.

Co więcej, nawet dziecko, które się usamodzielniło, a które następnie popadło w niedostatek, ma prawo do otrzymywania alimentów. Natomiast ulga podatkowa jest jednoznacznie limitowana do ukończenia 25. roku życia dziecka.

Jak wyjaśnia Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS-RSM International, prawo do odliczenia przestaje przysługiwać od miesiąca, w którym pełnoletnie dziecko wstąpi w związek małżeński. Zatem tego miesiąca nie bierze się już pod uwagę przy obliczaniu kwoty ulgi.

Według naszego rozmówcy w ten sposób ustawodawca podatkowy odcina się od bardzo płynnych kryteriów wygasania obowiązku alimentacyjnego, określonych kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Nie nadają się one do stosowania na potrzeby opodatkowania.

– Prawo podatkowe musi określać zakres wszelkich ulg maksymalnie precyzyjnie – podkreśla Przemysław Powierza.

Zawarcie związku małżeńskiego przez dziecko definitywnie kończy prawo do ulgi dla rodziców, nawet w sytuacji gdy zgodnie z przepisami prawa rodzinnego obowiązek alimentacyjny nadal istnieje.

Ważne!

Miesięczna kwota ulgi prorodzinnej wynosi 92,67 zł. Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym dziecko wzięło ślub