PORADA

Wykorzystywanie sieci internetowej w działalności gospodarczej pociąga za sobą konieczność zakupu licencji na program antywirusowy.

Jak w księgach rachunkowych ująć taki wydatek, jeżeli program został wykupiony na rok - pyta czytelnik w liście do redakcji.

Ewa Kaspar-Bryła, menedżer w dziale audytu firmy Ernst & Young, wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości licencje klasyfikowane są jako wartości niematerialne i prawne i amortyzowane przez okres ich ważności. Co zrobić jednak w sytuacji, kiedy licencja obowiązuje przez okres jednego roku?

W takim przypadku licencja nie spełnia definicji wartości niematerialnych i prawnych.

- Zgodnie z ustawą o rachunkowości przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w przypadku tych składników majątku musi być dłuższy niż jeden rok - podkreśla nasza rozmówczyni.

Dodaje, że wydatek na tego typu licencję powinien być ujęty jako przedpłata o charakterze krótkoterminowym (rozliczenia międzyokresowe czynne), równomiernie rozliczana w koszty operacyjne jednostki w okresie jej ważności. Ewa Kaspar-Bryła wyjaśnia, że w przypadku, gdy okresem ważności licencji jest rok kalendarzowy, a spółka nie przygotowuje śródrocznych sprawozdań finansowych, wartość licencji można rozliczyć w całości w koszt działalności okresu, którego licencja dotyczy.

Ważne!

Zakupiona przez firmę licencja, która jest wykorzystywana krócej niż rok, nie spełnia definicji wartości niematerialnych i prawnych. Wydatek na zakup licencji można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów