Podatnik, który chce się rozliczyć przez płatnika, ma ostatni dzień na złożenie PIT-12. Pracodawca, który otrzyma PIT-12, musi sporządzić i przesłać zeznanie PIT-40. Rozliczenie przez płatnika będzie korzystne, gdy podatnik nie korzysta z ulg podatkowych.
Podatnik, który chce dokonać rocznego rozliczenia PIT za 2009 rok za pośrednictwem płatnika, najpóźniej dziś musi złożyć mu oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – PIT-12. Uprawnieni do złożenia PIT-12 są nie tylko pracownicy, ale również tymczasowo aresztowani i skazani, osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, osoby otrzymujące świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że oświadczenie to musi być złożone przed 10 stycznia roku następnego po roku, za który ma nastąpić rozliczenie. Jednak w 2010 roku 10 stycznia wypada w niedzielę, dlatego ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest piątek, 8 stycznia.
Jeśli podatnik złoży oświadczenie płatnikowi, ten ma obowiązek wystawienia do końca lutego PIT-40, który jest rocznym obliczeniem podatku (w tym roku będzie to termin 1 marca, bo ostatni dzień lutego przypada w niedzielę). Następnie PIT-40 jest przesyłany do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego. Nie dla wszystkich jednak rozliczenie za pośrednictwem płatnika będzie opłacalne. Płatnik bowiem w PIT-40 nie uwzględni przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń.Dla kogo PIT-12

Możliwość zlecenia rocznego rozliczenia płatnikowi obejmuje tych podatników, którzy są pracownikami, spółdzielcami, emerytami/rencistami otrzymującymi świadczenia z zagranicy za pośrednictwem polskiego płatnika, stypendystami, tymczasowo aresztowanymi oraz otrzymującymi świadczenia integracyjne, którzy uzyskali dochód wyłącznie od jednego płatnika (np. pracodawcy, ZUS). Jak wskazuje Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, w tym celu taki podatnik składa płatnikowi odpowiednie oświadczenie na formularzu PIT-12.
Taka forma rozliczenia jest wygodna dla tych podatników, którzy faktycznie nie korzystają z żadnych ulg podatkowych (co bardzo istotne: w rozliczeniu za 2009 rok płatnik nie rozliczy już w PIT-40 ulgi prorodzinnej), z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, oraz nie korzystają z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko.
– Rozliczenie w tej formie daje możliwość uwzględnienia kosztów dojazdów dokumentowanych biletami okresowymi – stwierdza Katarzyna Bieńkowska.
Dodaje, że taka forma rozliczenia rocznego wygodna może być dla osób, które chcą się uwolnić od konieczności dalszego wypełniania jakichkolwiek formalności oraz uniknąć tłoku w urzędach skarbowych w okresie rozliczeń. Co cenne, korzystając z pośrednictwa płatnika, podatnik jest chroniony przed ryzykiem popełnienia błędów przy samodzielnym sporządzaniu rocznego zeznania.
Jeżeli jednak podatnik uzyskał inne dochody lub chce skorzystać z ulgi prorodzinnej, nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia dokonywanego przez płatnika. Podobnie brak takiej możliwości, gdy podatnik zechce skorzystać z np. z ulgi na internet, darowizn i innych odliczeń. W takim wypadku trzeba się rozliczyć samodzielnie. Podobnie jest w sytuacji, gdy podatnicy chcą się rozliczyć wspólnie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.Dane w oświadczeniu

Oświadczenie PIT-12 należy złożyć płatnikowi (pracodawcy) najpóźniej 8 stycznia. Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy, partner w Piekielnik i Partnerzy, przypomina, że PIT-12 to zasadniczo oświadczenie, że nie uzyskujemy innych dochodów niż te od pracodawcy (z wyjątkiem niektórych przychodów opodatkowanych ryczałtowo, w tym ze zbycia nieruchomości).
– Składając oświadczenie, powinniśmy być pewni prawidłowości wskazywanych tam informacji, gdyż to składająca oświadczenie osoba ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych – stwierdza Tomasz Piekielnik.
Podkreśla też, że w PIT-12 należy podać nasze dane identyfikacyjne (wraz z numerem NIP oraz PESEL), adres zamieszkania oraz nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego. Możemy wskazać ponadto kwotę faktycznie poniesionych kosztów dojazdów do pracy (udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi), jeśli są one wyższe od kosztów zryczałtowanych, a także możemy poprosić pracodawcę o dokonanie odliczeń od dochodu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały nasz dochód.Niezachowanie terminu

Podatnik, który złoży PIT-12 po terminie, nie otrzyma od płatnika PIT-40. Joanna Świerzyńska, starszy menedżer w Deloitte, podkreśla, że w odróżnieniu od innych terminów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku formularza PIT-12 nie obowiązuje przepis Ordynacji podatkowej mówiący o tym, że jeżeli ostatni dzień termin u przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W przypadku PIT-12 ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że dokument ten powinien zostać złożony płatnikowi przed 10 stycznia 2010 r.
– Takie sformułowanie terminu oznacza, że gdy 10 stycznia przypada w dzień wolny od pracy (a tak dzieje się właśnie w 2010 roku), PIT-12 należy złożyć pracodawcy najpóźniej do 8 stycznia 2010 r. (ewentualnie 9 stycznia 2010 r., jeśli sobota jest w danym zakładzie pracy dniem pracującym) – podsumowuje Joanna Świerzyńska.
3 kroki - Jak płatnik rozliczy podatnika / DGP