Podatnik, który chce dokonać rocznego rozliczenia PIT za 2009 rok za pośrednictwem płatnika, najpóźniej dziś musi złożyć mu oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – PIT-12. Uprawnieni do złożenia PIT-12 są nie tylko pracownicy, ale również tymczasowo aresztowani i skazani, osoby otrzymujące rentę lub emeryturę z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, osoby otrzymujące świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że oświadczenie to musi być złożone przed 10 stycznia roku następnego po roku, za który ma nastąpić rozliczenie. Jednak w 2010 roku 10 stycznia wypada w niedzielę, dlatego ostatnim dniem na złożenie PIT-12 jest piątek, 8 stycznia.

Jeśli podatnik złoży oświadczenie płatnikowi, ten ma obowiązek wystawienia do końca lutego PIT-40, który jest rocznym obliczeniem podatku (w tym roku będzie to termin 1 marca, bo ostatni dzień lutego przypada w niedzielę). Następnie PIT-40 jest przesyłany do podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego. Nie dla wszystkich jednak rozliczenie za pośrednictwem płatnika będzie opłacalne. Płatnik bowiem w PIT-40 nie uwzględni przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń.