Została opublikowana zmiana rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy o PIT z 6 listopada 2008 r. wprowadziła zmiany w niektórych przepisach ustawy dotyczących obowiązków płatnika.

Został więc określony nowy wzór oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika - PIT-12. W formularzu wprowadzono zmiany związane z likwidacją możliwości odliczenia przez płatnika ulgi prorodzinnej. Od 1 stycznia 2009 r. w odniesieniu do dochodów uzyskanych od tego dnia podatnicy nie będą mogli upoważnić płatnika do uwzględnienia w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40) tej ulgi. W wyniku tej zmiany w PIT-12 została skreślona m.in. informacja o możliwości złożenia oświadczenia (odrębnego od PIT-12), że podatnik spełnia warunki do korzystania z ulgi oraz liczbie dzieci i przysługującej kwocie odliczenia. Rozporządzenie określa także nowy wzór deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. Zmienił się wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11, w której m.in. rozszerzono zakres wykazywanych informacji o zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wzory formularzy stanowiące załączniki do nowelizacji rozporządzenia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. Oświadczenia dotyczące dochodów uzyskanych w 2008 r. należy sporządzać na dotychczasowych formularzach. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2009 r.