IZBA SKARBOWA W SZCZECINIE ODPOWIEDZIAŁA DGP

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, by rozwodnik (rozwódka) skorzystał z preferencyjnego opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko, co potencjalnie może wpłynąć na obniżenie wysokości jego podatku. Należy jednak zauważyć, że sam status osoby po rozwodzie jest niewystarczający do skorzystania z tej preferencji podatkowej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 6 wymaga spełnienia łącznie trzech warunków, by podatnik mógł skorzystać z takiego rozliczenia:

● musi wychowywać dzieci,

● musi być osobą wymienioną w ustawowej definicji osoby samotnie wychowującej dzieci,

● podatnik ani dziecko nie mogą korzystać z liniowej bądź zryczałtowanej formy opodatkowania (formy przewidziane dla przedsiębiorców, jednolita 19-proc. stawka podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa).

Ustawodawca nie definiuje pojęcia wychowania. Można przyjąć, że jest to całokształt zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie, wykształcenie w określonym kierunku.

Z preferencji podatkowej bezwarunkowo mogą więc skorzystać rodzice dzieci spełniających warunki ustawowe (wszystkie dzieci małoletnie, pełnoletnie tylko uczące się i samodzielne finansowo oraz dzieci niepełnosprawne i całkowicie niezdolne do pracy).

Za osobę samotnie wychowującą dzieci ustawodawca uważa jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, w separacji (prawnej), a także osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 6, ust. 5 ustawy podatkowej).

Podsumowując, brak jest przeszkód, by rozwodnik spełniający wymienione powyżej wymogi (wychowujący dzieci, niekorzystający z liniowej lub zryczałtowanej formy opodatkowania) mógł skorzystać ze sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy podkreślić, że okoliczności niewymienione w ustawie nie mają znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi. Z ulgi skorzystać będzie mógł zarówno rodzic, którego małżeństwo zostało rozwiązane na początku, jak i na końcu roku. Miejsce zamieszkania dziecka będzie miało natomiast znaczenie wyłącznie dla ustalenia okoliczności, kto faktycznie dziecko wychowuje (w przypadku gdy po rozwodzie obojgu rodzicom przysługuje władza rodzicielska).