Podatniczka wychowująca dziecko, której w trakcie roku zmarł mąż, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla samotnych rodziców.
Jedną z sytuacji życiowych, która wpływa na rozliczenie podatkowe, jest np. śmierć współmałżonka w trakcie roku. Zastanówmy się więc, jakie zeznanie złoży wdowa, wychowująca pełnoletnią córkę, która pobiera rentę socjalną po zmarłym ojcu.
Michał Cielibała, doradca podatkowy w Biurze Rachunkowym Biurex w Kielcach, wyjaśnia, że dziecko pełnoletnie zawsze rozlicza się samo z osiąganych przez siebie dochodów. Zgodnie z kodeksem cywilnym pełnoletnim jest osoba, która ukończyła 18 lat. Dziecko może jednak uzyskać pełnoletniość poprzez zawarcie związku małżeńskiego i od tej pory zawsze będzie już traktowane jako pełnoletnie, także dla celów podatkowych.
– Możliwość preferencyjnego rozliczenia przez wdowę z pełnoletnim dzieckiem, jako samotnie wychowującą, istnieje wtedy, gdy na dziecko, bez względu na jego wiek, zgodnie z odrębnymi przepisami, pobierany był zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna – podkreśla Michał Cielibała.Dodaje, że kolejna możliwość rozliczenia się z pełnoletnim dzieckiem istnieje wtedy, gdy dziecko nie ukończyło 25 lat, uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie.
Gdy pełnoletnie dziecko uzyskało w roku podatkowym dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, uniemożliwia to matce preferencyjną możliwość wspólnego rozliczenia. Wyjątkiem są dochody wolne od podatku dochodowego (np. alimenty), renta rodzinna, dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (za 2009 rok jest to 3091 zł).
Następnym warunkiem preferencyjnego rozliczenia jest złożenie zeznania podatkowego w ustawowym terminie, tzn. do 30 kwietnia 2010 r. W konsekwencji wdowie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci.
– Pełnoletnią córkę rozliczy organ wypłacający rentę na druku PIT-40A. Gdyby jednak chciała ona skorzystać z ulg podatkowych, ma prawo złożyć odpowiednie zeznanie do urzędu skarbowego – podkreśla Michał Cielibała.
60 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok