Małżonkowie po rozwodzie, wspólnie wychowujący dziecko, nie mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia PIT przewidzianego dla samotnych rodziców.
Osoby, które samotnie wychowują dziecko, mogą w rozliczeniu PIT skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania. Korzyść polega na tym, że samotny rodzic może wyliczyć podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów. Trzeba tylko w ustawowym terminie złożyć PIT, zaznaczając w nim taki sposób rozliczenia.
Problem powstaje, gdy po rozwodzie oboje rodzice wychowują dzieci. Często też zdarza się, że byli małżonkowie wspólnie mieszkają. Podatnicy w takim przypadku korzystają z preferencji w PIT przy rozliczeniu rocznym, uznając, że albo matka, albo ojciec są samotnymi rodzicami. Niestety, taka wykładnia przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest niedopuszczalna. Potwierdzają to wydawane przez organy podatkowe interpretacje.
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
Reklama
Ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od spełnienia m.in. warunku samotnego wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka).
Wychowywać kogoś to – jak wynika z definicji słownikowej – zapewnić osobie niedorosłej osiągnięcie rozwoju fizycznego i psychicznego, zapewnić opiekę istocie niedorosłej i doprowadzić ją do samodzielności. Z kolei z istoty pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko wynika, że jest to osoba, która w określonej sytuacji, w określonym czasie zupełnie sama zajmuje się wychowywaniem dziecka.
Nie można więc rozwiedzionych małżonków wspólnie wychowujących dziecko uznać za samotnych rodziców. Żaden z podatników nie będzie mógł się rozliczyć jak osoba samotnie wychowująca dziecko.
85 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok