Małżeństwo wychowuje czworo dzieci: dwoje własnych w wieku szkolnym i dwoje dzieci, nad którymi sprawują opiekę jako rodzina zastępcza. Jedno z dzieci przyjętych na wychowanie ukończyło 20 lat, jednak nadal się uczy i pozostaje w rodzinie zastępczej.

– Czy przysługuje nam ulga na wszystkie wychowywane dzieci – pyta pani Jadwiga z Otwocka.

Tak. Rozszerzony został krąg podatników uprawnionych do ulgi prorodzinnej, m.in. na osoby, które w roku podatkowym sprawowały opiekę na dzieckiem poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Osoby te mogą odliczyć ulgę rodzinną po raz pierwszy w zeznaniach podatkowych za 2009 rok.

Ulga zasadniczo przysługuje rodzicom zastępczym na dzieci małoletnie. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje bowiem z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Dziecko może jednak dalej przebywać w rodzinie zastępczej również po osiągnięciu pełnoletności do czasu ukończenia szkoły. Natomiast przepisy o uldze prorodzinnej stosuje również do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci (do ukończenia 25 lat), uczące się, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Oznacza to, że czytelnikom przysługuje ulga prorodzinna na wszystkie wychowywane dzieci. Jeżeli wszystkie dzieci pozostawały pod opieką przez cały rok podatkowy, rodzice mogą odliczyć od podatku aż 4448,16 zł (4 x 1112,04 zł). Odliczenie dotyczy łącznie rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Warto pamiętać, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy zobowiązani są przedstawić odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą oraz w przypadku odliczenia na pełnoletnie uczące się dziecko – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Podstawa prawna

Art. 27f ust. 1 pkt 3, ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).