Ulga prorodzinna przysługuje obojgu rodzicom na każde małoletnie dziecko oraz dziecko do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach lub studiujące. Podstawowym warunkiem, który uprawnia do uwzględnienia przez rodziców ulgi w zeznaniu PIT, jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, opieki prawnej lub sprawowanie opieki poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim. Oznacza to, że po śmierci jednego z małżonków w trakcie roku ulga może być odliczona w całości przez drugiego małżonka w zeznaniu rocznym. Nie stoi na przeszkodzie temu nawet to, że w poprzednich latach rodzice rozliczali się razem i we wspólnym zeznaniu uwzględniali ulgę. Po śmierci jednego z małżonków drugi może złożyć samodzielnie PIT, w którym rozliczy ulgę prorodzinną. Oczywiście przepisy ustawy o PIT przewidują możliwość rozliczenia wspólnego z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być złożony przez podatnika, który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku, a jego małżonek zmarł w trakcie roku lub pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok, a jego małżonek zmarł po upływie roku przed złożeniem zeznania podatkowego.

Co więcej, gdy nastąpi wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem, to można uwzględnić ulgi, które przysługiwały mu w trakcie roku podatkowego. W tej sytuacji ulgę prorodzinną można odliczyć od podatku zmarłego małżonka, ale tylko przez miesiące do momentu śmierci, bo odliczeniu podlega kwota 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej.

7 dni zostało do wyboru formy opodatkowania

19 dni zostało do rozliczenia ryczałtu za 2009 rok

107 dni zostało do rozliczenia PIT za 2009 rok