Każda osoba, która w 2009 roku oddała honorowo krew, może swój dochód w rocznym PIT pomniejszyć o 130 zł.
Ulga na krew przysługuje wszystkim osobom, które honorowo, czyli bezpłatnie, oddają swoją krew bądź osocze.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dają honorowym dawcom krwi prawo odliczenia od dochodu wartości krwi, którą przekazali w stacji krwiodawstwa. Aby z tej ulgi skorzystać, podatnik oprócz oddania krwi w danym roku, musi osiągnąć dochód. Musi też postarać się o zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi. Zaświadczenie takie musi także potwierdzać, że krew została oddana bezpłatnie. Ta, za którą dawca otrzymał wynagrodzenie, nie będzie mogła być uwzględniona w zeznaniu PIT, jako podstawa odliczenia. Zaświadczenia podatnik nie musi dołączać do zeznania podatkowego. Jednak musi je przechowywać przez prawie sześć lat (do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego) na wypadek, gdyby urząd skarbowy poprosił o jego przedstawienie.
Ulga na krew jest odliczeniem limitowanym i to podwójnie. Pomniejszenia dochodu dokonuje się do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wystarczy pomnożyć ilość oddanej krwi przez wysokość przysługującego za nią ekwiwalentu. Z drugiej strony, ulga na krew jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny i odliczenie podatkowe z tego tytułu nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu podatnika jest niższa od przysługującego ekwiwalentu za krew, podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż kwotę odpowiadającą 6 proc. dochodu.
Wysokość ulgi będzie zależała od tego, ile krwi bądź jej składników podatnik przekaże. Odliczeniu podlega wartość ekwiwalentu za każdy litr oddanej krwi. Od dochodu można odliczyć 130 zł za każdy litr oddanej krwi bądź osocza. Pomniejszając swój dochód w związku z oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawa opodatkowania. W konsekwencji, honorowy dawca krwi zmniejszy swój podatek w rozliczeniu rocznym.
Z ulgi na krew mogą też skorzystać podatnicy rozliczający ryczałt. Ryczałtowcy, oddając honorowo krew, pomniejszą swój przychód o ekwiwalent za krew.