Każdy, kto zdecyduje się oddać honorowo, czyli bezpłatnie, krew, może odliczyć jej wartość od dochodu w zeznaniu podatkowym. Dzięki temu można zmniejszyć podatek.
Jeszcze przed końcem roku warto pójść do stacji krwiodawstwa i oddać honorowo krew. Pozwoli to zmniejszyć zobowiązanie podatkowe za 2010 rok. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Z ulgi tej może również skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w zeznaniu PIT-28), przez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi.
Pomniejszając swój dochód (przychód) w związku z nieodpłatnym oddaniem krwi, jednocześnie zmniejsza się podstawę opodatkowania. Niższa podstawa opodatkowania to niższy podatek w rozliczeniu rocznym.
Wysokość ulgi obliczamy, mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Ekwiwalent dla krwi i osocza jest taki sam.
Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednym limicie. Ulga dla honorowych krwiodawców jest odliczeniem dokonywanym w ramach przekazywanej darowizny, dlatego odliczenie z tego tytułu (jak również z tytułu innych darowizn) nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu. Oznacza to, że jeśli kwota stanowiąca 6 proc. dochodu (odpowiednio przychodu) podatnika jest niższa od wartości oddanej krwi (osocza), podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć więcej niż właśnie tę kwotę – odpowiadającą 6 proc. dochodu (odpowiednio 6 proc. przychodu).
PRZYKŁADY
Jaki limit odliczenia obowiązuje dla honorowych dawców krwi
Podatnik w 2010 roku zarobi 5 tys. zł. To jego dochód. Oddał już honorowo osocze, którego wartość wynosi 500 zł. Czy w zeznaniu rocznym PIT będzie mógł odliczyć całą kwotę za oddane osocze?
Niestety nie. Ulga na krew odliczana jest od dochodu w wysokości ekwiwalentu za oddaną krew lub osocze (wartość ekwiwalentu jest taka sama za krew i osocze). Jednak odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. Dochód podatnika to 5 tys. zł. 6 proc. z 5 tys. zł daje 300 zł. Oznacza to, że odliczenie w ramach ulgi na krew nie może być wyższe niż 300 zł. Reszta z 500 zł za osocze, czyli 200 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty uwzględnić w przyszłych rozliczeniach PIT.
Jak prawidłowo odliczyć od dochodu ekwiwalent za krew
W 2010 roku podatniczka zarobi 100 tys. zł. Oddała krew za 2 tys. zł. Czy całą tę kwotę będzie mogła odliczyć od dochodu?
Tak. Odliczenie z tytułu ulgi na krew nie może przekroczyć 6 proc. dochodu. 6 proc. z 100 tys. zł to 6 tys. zł. Zatem podatniczka o 2 tys. zł ma prawo pomniejszyć dochód po spełnieniu innych warunków uprawniających do tego odliczenia.