Jeśli bank umorzy podatnikowi kredyt, będzie musiał wystawić informację PIT-8C o uzyskanych przez kredytobiorcę z tego tytułu przychodach.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć umorzenie przez bank osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej części kredytu, części naliczonych odsetek i części kosztów związanych z windykacją (np. opłat sądowych, opłat komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, kosztów zastępstwa procesowego).

Według Izby, umorzenie kredytu lub jego części, bez względu na jego wysokość, a także odsetek, których termin płatności upłynął, oraz odsetek karnych, których obowiązek płatności jednoznacznie wynika z umowy kredytowej, stanowić będzie dla kredytobiorcy przychód z innych źródeł. Natomiast umorzenie lub zmiana odsetek, których termin płatności nie upłynął, a także odsetek karnych, obowiązek zapłaty których nie wynika wprost z umowy kredytowej, pozostaje dla wierzyciela obojętne podatkowo. Podobnie będzie w przypadku umorzenia dłużnikowi kosztów związanych z windykacją.