Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć umorzenie przez bank osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej części kredytu, części naliczonych odsetek i części kosztów związanych z windykacją (np. opłat sądowych, opłat komorniczych, kosztów wezwań do zapłaty, kosztów zastępstwa procesowego).

Według Izby, umorzenie kredytu lub jego części, bez względu na jego wysokość, a także odsetek, których termin płatności upłynął, oraz odsetek karnych, których obowiązek płatności jednoznacznie wynika z umowy kredytowej, stanowić będzie dla kredytobiorcy przychód z innych źródeł. Natomiast umorzenie lub zmiana odsetek, których termin płatności nie upłynął, a także odsetek karnych, obowiązek zapłaty których nie wynika wprost z umowy kredytowej, pozostaje dla wierzyciela obojętne podatkowo. Podobnie będzie w przypadku umorzenia dłużnikowi kosztów związanych z windykacją.

Na banku jako płatniku spoczywać będzie obowiązek wystawienia PIT-8C o uzyskanym przychodzie z innych źródeł. Obowiązek taki nie wystąpi w odniesieniu do umorzonych odsetek należnych, ale niewymagalnych oraz odsetek karnych, obowiązek naliczania których nie wynika wprost z umowy kredytowej, a stanowi jednostronne uprawnienie wierzyciela.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2009 r. (nr IPPB1/415-731/09-4/AG).