Umorzone świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT. W związku z tym nie trzeba ich wykazywać w PIT-8C.
W przypadku odstąpienia od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez jednostki pomocy społecznej podatnik uzyskuje przysporzenie majątkowe. Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, konsultant w TPA Horwath, wskazuje, że tego typu przychody klasyfikowane są jako przychody z innych źródeł. Podmiot wypłacający zobligowany jest do sporządzenia i przesłania w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego informacji PIT-8C o wysokości przychodu podatnika. Należy zwrócić uwagę na zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem zwolnieniu podlegają m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także otrzymane na podstawie innych przepisów świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Zwrot „otrzymane” od 1 stycznia 2009 r. zastąpiło słowo „wypłacone”.
– Taka zmiana spowodowana była intencją ustawodawcy, by zakresem zwolnienia objąć tych podatników, którzy co prawda skorzystali nienależnie z wymienionych świadczeń, jednak ze względu na sytuację rodzinną lub dochodową zostali zwolnieni z ich zwrotu – tłumaczy Rafał Sidorowicz.
Ekspert dodaje, że taka interpretacja nie jest kwestionowana przez organy podatkowe. Wydanie decyzji umorzeniowej po 31 grudnia 2008 r. powoduje, że podatnik nie osiąga przychodu opodatkowanego. Nie powstaje więc obowiązek sporządzenia PIT-8C.
Takie stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu ośrodki pomocy społecznej nie są zobligowane wystawiać PIT-8C od m.in. umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (łącznie z odsetkami), jak również umorzonych nienależnie pobranych świadczeń (łącznie z odsetkami) otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
Ważne
Przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami z tytułu nieodpłatnych świadczeń, przesyłają podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-8C