Podatnik mieszka wspólnie z żoną w mieszkaniu, które stanowi współwłasność małżonków. Małżonkowie we wspólnym mieszkaniu korzystają z internetu. Comiesięczne faktury za internet są wystawiane na imię i nazwisko obojga małżonków, wraz z oddzielnymi numerami NIP. Opłata za jeden miesiąc wynosi 100 zł.

– Czy ja i żona skorzystamy z ulgi internetowej – pyta pan Marian z Krakowa.

Tak, oboje małżonkowie skorzystają z ulgi. Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej przez podatników jest: poniesienie przez podatnika wydatku z tytułu użytkowania sieci w lokalu (budynku) będącym jego miejscem zamieszkania, oraz udokumentowanie tego wydatku fakturą VAT.

W przypadku użytkowania internetu przez oboje małżonków, na fakturze widnieć powinny dane osobowe zarówno męża, jak i żony. Ponadto wystawiona faktura powinna odzwierciedlać stan faktyczny, tzn. jednoznacznie wskazywać w treści nazwę usługi użytkowania sieci internet (usługi internetowe), z określeniem, jakiego okresu dotyczy.

Ulga internetowa odliczana jest od dochodu, zatem skorzystać z niej można jedynie wtedy, gdy dochody takie się uzyskuje. Oznacza to, że ulga przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, pod warunkiem, że każdy z nich uzyskuje dochód oraz udokumentuje poniesiony wydatek fakturą, na której wystawca określi jako odbiorców usług dane osobowe każdego z małżonków.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).