Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym. Oznacza to, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Każdy dochód trzeba rozliczyć przed organem podatkowym i wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Źródła przychodów

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkie uzyskane w roku podatkowym przychody z wyjątkiem zwolnionych z podatku bądź od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; działalność wykonywana osobiście; pozarolnicza działalność gospodarcza; działy specjalne produkcji rolnej; najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze; kapitały pieniężne i prawa majątkowe; odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami oraz innych rzeczy; inne źródła.

Przykład 1

Opodatkowanie duchownych

Wikariusz rozpocznie pracę w parafii w grudniu 2009 r. Czy będzie mógł płacić podatek w formie ryczałtu?

Tak. Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych opłacają osoby duchowne prawnie uznanych wyznań, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim.

Stawki ryczałtu zarówno od przychodów proboszczów, jak i przychodów wikariuszy, określone są kwotowo w załącznikach do ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ich wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców parafii.

Wysokość ryczałtu ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego.