Okres od momentu wybudowania do końca roku, kiedy podatnik nie musi płacić podatku, eksperci określają jako wakacje podatkowe. Czas wakacji podatkowych kończy się jednak z upływem roku, w którym podatnik wybudował budowlę lub budynek, czyli już za 21 dni. Od 1 stycznia przyszłego roku od wybudowanych nieruchomości trzeba będzie płacić podatek, a wcześniej złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (firmy) lub informację o nieruchomościach (osoby fizyczne).

Agnieszka Kobak, prawnik w kancelarii DLA Piper, potwierdza, że w przypadku gdy zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku lub budowli nastąpiło w ciągu roku, to obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstanie dopiero 1 stycznia kolejnego roku (należy to zdarzenie ująć w deklaracji składanej przez osoby prawne do 15 stycznia). Ekspert zwraca też uwagę, że rozpoczęcie użytkowania choćby części budynku jeszcze przed jego wykończeniem powoduje powstanie obowiązku podatkowego w kolejnym roku w odniesieniu do całego budynku.

Na brak obowiązku zapłaty podatku w roku wybudowania budynku lub budowli wskazują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

20,51 zł – maksymalna stawka podatku od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 2010 roku