Zmiana prawa

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą miały zastosowanie w 2010 roku. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem GUS z 14 lipca 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim nr 47, poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. wyniósł 3,5 proc. Wobec tego resort finansów przeliczył górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na podstawie aktualnego wskaźnika. W konsekwencji, wszystkie podatki i opłaty lokalne w przyszłym roku będą wyższe.