Odliczenie ulgi prorodzinnej uzależnione jest od spełnienia warunków, które określone są zarówno po stronie podatnika, jak i dziecka objętego ulgą. Niektóre z nich mają charakter bezwzględny, tzn. ich niespełnienie skutkuje utratą prawa do odliczenia. Do takich warunków należy wymóg, aby pełnoletnie, uczące się dziecko (do ukończenia 25 lat), nie uzyskało w 2009 roku dochodów powyżej 3089 zł. Limit ten obejmuje dochody opodatkowane według skali (np. umowy o pracę, umowy zlecenia) oraz określone w art. 30b ustawy o PIT (ze zbycia papierów wartościowych). Podatnik nie straci natomiast prawa do odliczenia w przypadku, gdy w trakcie roku dziecko ukończyło 25 lat czy też skończyło naukę.

W sytuacji gdy podatnik (lub pełnoletnie dziecko objęte ulgą) w 2009 roku prowadził (zarejestrował) działalność i wybrał uproszczoną formę opodatkowania, to utraci prawo do ulgi (nawet jeśli działalność nie przynosiła dochodów).

W rozliczeniu za 2009 rok ulga prorodzinna po raz pierwszy naliczana jest miesięcznie. Za każdy miesiąc, w którym sprawowana była władza rodzicielka (opieka prawna bądź funkcja rodziny zastępczej), można odliczyć 92,67 zł (1112,04 zł za cały rok). Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Chodzi m.in. o: placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny.

Ulga nie przysługuje także, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.