W związku z sejmowymi pracami nad ustawą o szczególnej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa urzędnicy skarbowi domagają się od ministra finansów objęcia ich grupowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC). DGP informował o tym w październiku. Teraz do problemu odniosło się Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12175). Resort poinformował, że nie rozważa objęciem dodatkowymi ubezpieczeniami OC pracowników jednostek podległych ministrowi finansów za rażące naruszenie prawa działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej.

Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu zapewniającego odpowiedzialność odszkodowawczą funkcjonariuszy publicznych w przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ rażącego naruszenia prawa. MF stwierdziło, że obecnie obowiązujące przepisy – zawarte w prawie cywilnym, karnym, pracy i w pragmatykach służbowych określają odpowiedzialność dyscyplinarną i pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za szkody spowodowane naruszeniem prawa lub zaniechaniem działania. Ministerstwo przypomniało jednocześnie, że kwoty wypłacanych odszkodowań z tytułu uchylenia decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa przez organy administracji podatkowej są niewielkie (rocznie nie przekraczają 300 tys. zł).