Jak pisaliśmy w DGP z 22 października, pracownicy skarbowi wystąpili do ministra finansów z wnioskiem o objęcie ich ubezpieczeniem OC. Wszystko za sprawą projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, który znajduje się od roku w Sejmie. Otrzymaliśmy właśnie odpowiedź resortu finansów na te prośby.

Wynika z niej, że na razie bezzasadne jest podejmowanie prac nad wdrożeniem dodatkowych ubezpieczeń grupowych od odpowiedzialności cywilnej pracowników jednostek podległych ministrowi finansów na obecnym etapie prac legislacyjnych projektu ustawy o odpowiedzialności urzędników. Od kształtu tej ustawy będzie zależał m.in. zakres działań ubezpieczanych pracowników od odpowiedzialności cywilnej za rażące naruszenie prawa.

Jednocześnie MF zwróciło uwagę na wady wskazanego projektu. Przede wszystkim nieprecyzyjnie określono w nim przesłanki odpowiedzialności urzędników, co uniemożliwia dokładne wskazanie funkcjonariuszy, którzy mieli wpływ na rozstrzygnięcia z rażącym naruszeniem prawa i ewentualnie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej. Może to w praktyce powodować, że do odpowiedzialności zostaną pociągnięci urzędnicy, którzy nie mieli wpływu na wydanie błędnej decyzji lub ich wpływ był ograniczony. Ponadto w projekcie nie określono w sposób dostateczny skutków finansowych związanych z uchwaleniem ustawy.

Według ministerstwa problematykę ewentualnych ubezpieczeń grupowych od odpowiedzialności cywilnej pracowników jednostek podległych MF należy rozważać w kontekście aktualnej sytuacji finansowej budżetu państwa, szukania oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej oraz z uwzględnieniem faktu niewielkiej kwoty wypłacanych odszkodowań z tytułu uchylenia decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa przez organy administracji podatkowej w relacji do liczby decyzji wymiarowych oraz kwot w nich zawartych.