Obligatoryjny termin wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej upływa 30 listopada. Wojewodowie dostali jednak dotychczas i przekazali gminom część środków, o które wnioskowali rolnicy. Ci ostatni nie dostali więc zwrotu w całości.

Ministerstwo Finansów uspokaja jednak, że brakujące środki przekaże tak szybko, jak to będzie możliwe. Elżbieta Suchocka-Roguska, wiceminister finansów, zwraca uwagę, że resort poza zobowiązaniami wobec wojewodów, którzy przekazują gminom środki na zwrot akcyzy rolnikom, musi również uregulować inne zaległe płatności.

– Ze społecznego punktu widzenia właściwsza będzie wypłata w pierwszej kolejności środków dla matek z dziećmi niż całej wnioskowanej kwoty akcyzy rolnikom. Tworzymy rezerwy na zobowiązania i będziemy je regulować na bieżąco – uspokaja wiceminister. Dodaje, że środki zostaną przekazane, jeśli w innych wydatkach budżetowych pojawią się oszczędności.

Połowa środków

Większość wojewodów otrzymała połowę środków, o które wnioskowali. Jak mówi Halina Twardowska, kierownik Oddziału Rolnictwa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, w I półroczu tego roku wojewoda dolnośląski otrzymał decyzją ministra finansów całą zapotrzebowaną kwotę, natomiast w II półroczu 2009 roku otrzymana kwota stanowiła 50,3 proc. złożonego zapotrzebowania, zatem w październiku 2009 roku gminom przekazano na ten cel kwoty proporcjonalnie mniejsze. Wojewoda mazowiecki wnioskował o 32 mln zł, natomiast otrzymał 22,5 mln zł, wojewoda śląski wnioskował o 4,82 mln zł, a otrzymał 2,54 mln zł. Jak informuje z kolei Barbara Ziółkowska, dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ministerstwo przekazało dotychczas połowę transzy należnej. Podobnie jest w pozostałych województwach. Na środki czekają więc wojewodowie, gminy i rolnicy, do których ostatecznie pieniądze mają trafić.

Gminy zwrócą

Ostatecznie akcyzę zwracają rolnikom gminy. Zdaniem dr. Mariusza Popławskiego, adiunkta w katedrze prawa podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, gminy powinny zwracać akcyzę wszystkim producentom rolnym, którym wydano decyzje o zwrocie podatku akcyzowego.

– Jeśli środki na ten cel nie zostaną przekazane w wystarczającej wysokości w formie dotacji celowej, gminy powinny z własnych środków wypłacić te świadczenia – mówi ekspert. Dodaje, że w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że środki przekazywane z opóźnieniem będą musiały być przekazane producentom rolnym z oprocentowaniem za zwłokę. Mariusz Popławski przyznaje, że istnieje wątpliwość, kto ewentualnie miałby pokryć kwotę oprocentowania: gmina czy Skarb Państwa. Jego zdaniem, aby tego uniknąć, gminy powinny wykorzystywać wolne środki własne (zakładając, że je mają), a następnie domagać się ich zwrotu od Skarbu Państwa.

0,85 zł stawka zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego na 1 litr oleju