W przyszłym roku zostanie utrzymana stawka zwrotu producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w tej sprawie. Pozostawia ono stawkę zwrotu w wysokości 0,85 zł, na 1 litr oleju, czyli takiej jaka obowiązuje obecnie. Limit zwrotu akcyzy na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 73,10 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. nr 52, poz. 379) zwrot dokonywany jest za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami VAT lub kopiami tych faktur. Zwrot nie może przekroczyć równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 (maksymalnego zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.