Do 31 marca rolnicy, którzy chcą odzyskać część wydatków na olej napędowy, muszą złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Obowiązują dwa terminy, w trakcie których rolnicy mogą składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w zakupionym oleju napędowym, tj. od 1 marca do 31 marca oraz od 1 września do 30 września.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w tym roku za hektar użytków rolnych wyniesie 73,10 zł, natomiast stawka zwrotu części podatku na 1 litr oleju napędowego to 0,85 zł/litr. Podstawą do zwrotu będą wnioski złożone przez rolników do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Każdy rolnik, chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Faktury te dołącza się do wniosku o zwrot podatku. Podatek będzie zwracany za półroczny okres na podstawie decyzji wydanej najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
Przewiduje się, że w tym roku zainteresowanie dopłatami może wzrosnąć do 700 mln zł. Oznacza to, że fundusze przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej, tj. 600 mln zł, będą za niskie.