Nawet kilka gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych może zostać przekształconych w jedną instytucję gospodarki budżetowej.
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej. Przekształcenie jest wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą wszystkie gospodarstwa pomocnicze jednostek państwowych i jednostek samorządowych zostaną zlikwidowane. Likwidacje rozpoczną się 1 stycznia 2010 r. i mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Nowością, o której mowa w rozporządzeniu, jest możliwość przekształcenia kilku gospodarstw w jedną instytucję.
Z projektu wynika, że przekształcenia gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki w nową formę instytucji gospodarki budżetowej dokonuje organ założycielski, którym może być m.in. minister, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także organy lub kierownicy takich jednostek, jak Kancelaria Sejmu, Najwyższa Izba Kontroli i inne, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240). Na przekształcenie musi jednak wyrazić zgodę rząd lub kierownik państwowej jednostki budżetowej, przy której utworzono gospodarstwo pomocnicze.
Dniem przekształcenia będzie dzień wpisu instytucji gospodarki budżetowej do KRS. Z projektu wynika też, że kierownik gospodarstwa pomocniczego musi przeprowadzić inwentaryzację aktywów. Instytucja przejmie należności, zobowiązania i środki pieniężne gospodarstwa pomocniczego oraz składniki majątkowe na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Przekształcenie gospodarstwa w instytucję wymaga także zamknięcia rachunków bankowych, ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań.
Jeśli dojdzie do przekształcenia, to zgodnie z omawianym projektem pracownicy gospodarstwa staną się pracownikami instytucji.
Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2010 r.
Ważne
W przypadku przekształcenia pracownicy gospodarstwa pomocniczego staną się pracownikami instytucji gospodarki budżetowej