Przekroczenie w 2010 roku przychodów z najmu przez osoby prywatne o równowartości 4 tys. euro nie wpłynie na wysokość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. To skutek uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o podatku zryczałtowanym. Do tej pory przekroczenie progu przychodów (w 2009 r. jest to 13 510 zł) powodowało, że stawka podatku wzrastała z 8,5 proc. do 20 proc.

– Likwidacja 20-proc. stawki podatku zryczałtowanego przyczyni się do ograniczenia szarej strefy w zakresie opodatkowania przychodów z najmu lokali mieszkalnych – komentuje Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net Księgowość Podatki Doradztwo. Można się spodziewać, że wiele osób do 20 stycznia 2010 r. złoży w urzędzie skarbowym informację o zmianie formy opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt.

Jak wskazuje Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy w Roedl & Partner, mimo że stawka ryczałtu od najmu dotyczy przychodu, a nie dochodu, jej ujednolicenie dla całości przychodów z tytułu czynszu najmu w praktyce oznaczać będzie najkorzystniejszą z finansowego punktu widzenia formę opodatkowania takich usług.

– Podatnik, który zamierza po raz pierwszy z takiego sposobu opodatkowania skorzystać, będzie zobowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego – przypomina Krzysztof Biernacki.

Wzrastające w Polsce zapotrzebowanie na wynajem przy jednolitej stawce podatku może ponadto prowadzić do obniżenia kosztów takiej usługi dla najemców.

Zmianom w ustawie o podatku zryczałtowanym towarzyszą nowe regulacje w zakresie tzw. najmu okazjonalnego.

Grażyna Nelip zwraca uwagę, że w tym przypadku korzystnym rozwiązaniom podatkowym towarzyszy duże sformalizowanie w zakresie zawierania umów najmu okazjonalnego, m.in. konieczność wskazania lokalu, w którym najemca zamieszka na wypadek eksmisji.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Teraz ustawę rozpatrzy Senat.